Ośrodek Darłowo

Ośrodek Darłowo

                                              OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 88685
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Karol Cygert na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-04-2022r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie przy ul. Andersa 34 w sali nr 11, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę gruntu nr 40/1 o powierzchni 5807,00 m2użytek Bi inne tereny zabudowane, na której zgodnie z wypisem z kartoteki budynków znajduje się budynek o numerze ewidencyjnym;
a) nr 99 pozostałe budynki niemieszkalne o konstrukcji murowanej tradycyjnej, trzykondygnacyjny bez podpiwniczenia w zabudowie wolnostojącej o pow. zabudowy 337 m2,
b) nr 101 pozostałe budynki niemieszkalne o konstrukcji murowanej tradycyjnej, trzykondygnacyjny bez podpiwniczenia w zabudowie wolnostojącej o pow. zabudowy 335 m2,
o łącznej o pow. zabudowy 672,00 m2 i powierzchni użytkowej 1800,00 m2.
należącej do dłużnika: Dorota Stankiewicz
położonej: 76-150 Darłowo, ul. Jagiellońska 1-3,
dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 88685 [NKW: KO1K/00088685/9]
Suma oszacowania wynosi 7.958 100,00zł, (6.470.000,00zł netto + 1.488.100,00zł podatek VAT 23%), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5.968 575,00zł. (4.852.500,00zł netto + 1.116.075,00zł podatek VAT 23%)
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 795 810,00zł najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 kpc). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Jeżeli książeczka oszczędnościowa nie jest wystawiona na okaziciela, można ją przyjąć tytułem rękojmi tylko wówczas, gdy wraz z książeczką licytant złoży komornikowi pisemne upoważnienie do podjęcia kwoty rękojmi, w którym wskazane będzie imię i nazwisko komornika, podpis zaś wierzyciela książeczki będzie urzędowo poświadczony. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 81 2030 0045 1110 0000 0403 0840
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Karol Cygert

Aby kontunuować, wyraż zgodę na przyjmowanie "cookies". czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij